การเข้าถึงข้อมูลการประเมิน 2566  (Integrity and Transparency Assessment: ITA)  โรงเรียนบ้านกกดู่

O1 โครงสร้าง

O2 ข้อมูลผู้บริหาร

O3 อำนาจหน้าที่

O4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน   

O5 ข้อมูลการติดต่อ    

O6 กฏหมายที่เกี่ยวข้อง  

O7 ข่าวประชาสัมพันธ์   

O8 Q & A  

O9 Social  Network  

O10นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 

O11แผนดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี 

O12รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี ในรอบ 6 เดือน 

O13 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี  

O14 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน  

O15 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ 

O16 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ  

O17 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

O18 E-Service     

O19 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

O20 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

O21 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

O22 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

O23 นโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล

O24 การดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล

O25 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล   

O26 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี  

O27 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

O28 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

O29 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและการพฤติมิชอบ

O30 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม 

O31 ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่

O32 การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy 

O33 รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy 

O34 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

O35การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

O36 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 

O37 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน  

O38 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 

O39 ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ 

O40 การขับเคลื่อนจริยธรรม 

O41 การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ  

O42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

O43 การดำเนินงานตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน