O1 โครงสร้าง

O2 ข้อมูลผู้บริหาร 

O3 อำนาจหน้าที่

O4 ข้อมูลการติดต่อ

O5 ข่าวประชาสัมพันธ์ 

O6 Q & A

O7 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน

O8 แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

O9 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

O10 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่

O11 คู่มือหรือแนวทางการให้บริการสำหรับผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ

O12 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

O13 E-Service

O14 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

O15 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

O16 ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

O17 รายงานสรุปผลการการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

O18 แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

O19 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

O20 ประมวลผลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ

O21 การขับเคลื่อนจริยธรรม

O22 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

O23 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

O24 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและการพฤติมิชอบ

O25 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

O26 ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่

O27 การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy

O28 รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy

O29 รายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา

O30 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน

O31 รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและพฤติกรรมโดยมิชอบประจำปี

O32 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

O33 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

O34 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

O35 รายงานผลการดำเนินเพื่อการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน