หากท่านต้องการติดต่อสอบถามข้อมูลของทางโรงเรียน ขอความกรุณาได้กรอกข้อมูลลงใน Google Form

ก่อนนะคะ และทางโรงเรียนจะติดต่อกลับโดยเร็วที่สุด หากด่วนมากให้ติดต่อทางโทรศัพท์ตามงานที่ต้องการสอบถามได้ค่ะ ขอบคุณค่ะ

นายสวสัดิ์ ชานุชิต
ผู้อำนวยการโรงเรียน
0833857191

นายสำราญ จำปาไชยศรี
ฝ่ายงบประมาณ
0621720789

นางศรีอัมไพร ทองยา
ฝ่ายวิชาการ
0862188197

นายนพดล ศรีสว่าง
ฝ่ายบริหารงานทั้วไป
0835620956

นางกานต์เกล้า ไชยคีนี
ฝ่ายบริหารงานบุคคล
0828369537

นางสาวศิริพร หลักม่วง
ฝ่ายประชาสัมพันธ์
099862988