https://www.facebook.com/KokduSchools/

ผ่านช่องทาง Facebook

สแกนเข้ากลุ่มโรงเรียน
เพื่อข่าวสารทางโรงเรียน 

 https://www.youtube.com/channel/UCNoLJrG6DbV40-alcUO2Rlw
ติดตามผ่านช่องทาง YouTube
มีคลิปวิดีโอการแนะนำโรงเรียนและผลงานนักเรียน

ไลน์ประจำชั้นเรียน เพื่อติดต่อประสานงาน แสดงความคิดเห็นร่วมกันปรึกษาระหว่างผู้ปกครองนักเรียนแต่ละชั้นกับครูประจำชั้น

อนุบาล 2

อนุบาล 3

ประถมศึกษาปีที่ 1

ประถมศึกษาปีที่ 2

ประถมศึกษาปีที่ 3

ประถมศึกษาปีที่ 4

ประถมศึกษาปีที่ 5

ประถมศึกษาปีที่ 6

มัธยมศึกษาปีที่ 1

มัธยมศึกษาปีที่ 2

มัธยมศึกษาปีที่ 3