ติดต่อประสานงานแต่ละฝ่ายเพื่อความสะดวก รวดเร็ว

นายสวสัดิ์ ชานุชิต
ผู้อำนวยการโรงเรียน
0833857191

นายสำราญ จำปาไชยศรี
ฝ่ายงบประมาณ
0621720789

นางศรีอัมไพร ทองยา
ฝ่ายวิชาการ
0862188197

นายนพดล ศรีสว่าง
ฝ่ายบริหารงานทั้วไป
0835620956

นางกานต์เกล้า ไชยคีนี
ฝ่ายบริหารงานบุคคล
0828369537

นางสาวศิริพร หลักม่วง
ฝ่ายประชาสัมพันธ์
099862988

ระบบบริการบุคคลภายนอกในการข้อใช้บริการของโรงเรียนบ้านกกดู่

ระบบบริหารจัดการข้อมูลเอกสารโรงเรียน