1.รัฐธรรมนูญแห่งราขอาณาจักรไทย-2560.pdf
2.1พรบ การศึกษาแห่งชาติ.pdf
2.2พรบ การศึกษาแห่งชาติ ฉบับ 2.pdf
2.3พรบ.การศึกษาแห่งชาติ ฉบับที่ 3.pdf
2.4พรบ.การศึกษาแห่งชาติ ฉบับที่ 4.pdf
3.1พรบ. ระเบียบบริหารราชการ.pdf
3.2พรบ.ระเบียบบริหารราชการ ฉบับ 2.pdf
3.3พรบ.บริหารราชการ ฉบับ 3.pdf
4.1พรบ.ระเบียบข้าราชการครู ฉบับ 1pdf
4.2พรบ. ระเบียบข้าราชการครู ฉบับ 2.pdf
4.3พรบ.ระเบียบข้าราชการครู ฉบับ 3.pdf
4.4พรบ.ระเบียบข้าราชการครู 4.pdf
5.พรบ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา-2546.pdf
6.พรบ.การศึกษาภาคบังคับ-2545.pdf
7.พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ-2540.pdf