NO GIFT POLICY.pdf

ผู้บริหาร คณะครูครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน
โรงเรียนบ้านกกดู่ร่วมกันประกาศเจตจำนง No Gift Policy 
เพื่อสร้างวัฒนธรรมอันดีในองค์กร และยังมีการประกาศเจตจำนงต่อหน้าผู้ปกครอง ในกิจกรรมประชุมผู้ปกครอง เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมที่สุจริตในการปฏิบัติงาน