ชื่อ-สกุล : นายสวัสดิ์  ชานุชิต

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน

ดำรงตำแหน่งที่โรงเรียนนี้ ตั้งแต่ วันที่ 3 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2562

เกิดวันที่ : 1 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2510

วุฒิการศึกษาสูงสุด : ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  (ศษ.ม.)

                          สาขาการบริหารการศึกษา

                          จากมหาวิทยาลัยบัณฑิตบริหารธุรกิจ

E-mail :  sawat.cha@loei1.go.th

Telephone : 083-385-7191

ID Line : krugro1234