O17.pdf

สรุปผลการประเมินความพึงพอใจที่มีต่อการจัดการศึกษา ปีงบประมาณ 2565 

     ระดับความพึงพอใจที่มีต่อการจัดการศึกษา ในภาพรวมมีค่าเฉลี่ย 3.69
คิดเป็นร้อยละ 92.88 โดยเรียงอับดับจากมากไปน้อย 3 อันดับ คือ ด้านผู้บริหาร ร้อยละ 94.45 รองลงมา คือ ด้านครู ร้อยละ 93.75 และ ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษา ร้อยละ 92.88 ตามลำดับ