การเข้าถึงข้อมูลการประเมิน 2565  (Integrity and Transparency Assessment: ITA)  โรงเรียนบ้านกกดู่

O1 โครงสร้าง

O2 ข้อมูลผู้บริหาร 

O3 อำนาจหน้าที่     

O4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน   

O5 ข้อมูลการติดต่อ    

O6 กฏหมายที่เกี่ยวข้อง     

O7 ข่าวประชาสัมพันธ์     

O8 Q & A  

O9 Social  Network   

O10 แผนดำเนินงานประจำปี  

O11 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน  

O12 รายงานการดำเนินงานประจำปี  

O13 คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน  

O14 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ 

O15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ  

O16 รายงานผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ   

O17 E-Service     

O18 แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี       

O19 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณในรอบ 6 เดือน   

O20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี  

O21 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

O22 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ  

O23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

O24 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี   

O25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล  

O26 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล   

O27 หลักเกณฑ์การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล  

O28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี     

O29 แนวปฏิบัติการจัดการร้องเรียนการทุจริตและการพฤติมิชอบ  

O30 ช่องทางการร้องเรียนการทุจริตทุจริตและการพฤติมิชอบ      

O31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องการร้องเรียนการทุจริตและการพฤติมิชอบประจำปี   

O32 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น   

O33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม  

O34 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร  

O35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร   

O36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี   

O37 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงทุจริต  

O38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร    

O39 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  

O40 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการดำเนินการป้องกันการทุจริตรอบ 6 เดือน  

O41 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี  

O42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน  

O43 การดำเนินงานตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน