การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา

๒.๑ การประเมินคุณภาพภายในมีการประเมิน ติดตามและตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐาน