การดำเนินงานระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

๑.๗ การจัดทำรายงานประจำปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน

๑.๗.๑ สรุปและจัดทำรายงานประจำปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา

๑.๗.๒ นำเสนอรายงานต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

๑.๗.๓ เผยแพร่รายงานต่อสาธารณชน หน่วยงานต้นสังกัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง