การดำเนินงานระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

๑.๖ การประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

๑.๖.๑ ให้มีคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในอย่างน้อย ๓ คน


๑.๖.๒ ดำเนินการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา