การดำเนินงานระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

๑.๔ การดำเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา

๑.๔.๑ นำแผนปฏิบัติการประจำปีแต่ละปีสู่การปฏิบัติตามกรอบระยะเวลาและกิจกรรม โครงการที่กำหนด


๑.๔.๒ ผู้รับผิดชอบและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่ได้กำหนดอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุด