การดำเนินงานระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

๑.๓ การจัดระบบบริหารและสารสนเทศ

๑.๓.๑ จัดโครงสร้างหรือระบบการบริหารของสถานศึกษาที่เอื้อต่อการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา


๑.๓.๒ กำหนดผู้รับผิดชอบ และจัดระบบสารสนเทศให้เป็นหมวดหมู่ครอบคลุมเป็นปัจจุบัน


๑.๓.๓ นำข้อมูลสารสนเทศไปใช้ประโยชน์ในการบริหารจัดการศึกษาและพัฒนาการเรียนการสอน