การดำเนินงานระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

๑.๑.การกำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

๑.๑.๑ ศึกษาวิเคราะห์มาตรฐานและตัวบ่งชี้

๑.๑.๒ กำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

๑.๑.๓ กำหนดค่าเป้าหมายความสำเร็จของแต่ละมาตรฐานและตัวบ่งชี้

๑.๑.๔ การประกาศค่าเป้าหมายแต่ละมาตรฐานและตัวบ่งชี้