คลิกเข้าสู่ระบบการประเมินITA 2567 คุณธรรมและความโปรงใส ITA67

นายสวัสดิ์  ชานุชิต
ผู้อำนวยการโรงเรียน

https://italoei1.kkw-info.com/eit1/?s=U6wuM99iWknCaxuHSuwi