O37-(1)แผนจัดการความเสี่ยงป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปีการศึกษา 2564.pdf
O37-(2)การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตโรงเรียนบ้านกกดู่.pdf
O37-(3)คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินความเสี่ยง การทุจริต ประจำปีการศึกษา 2564.pdf
O37-ประชุมกรรมการศถานศึกษา(64-1).pdf
O37-ประชุมกรรมการสถานศึกษา(64-2).pdf
O37-(6)หนังสือประเมินควบคุมภายในปีงบประมาณ 2564.pdf
O37-(7)คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2564.pdf
O37-(5)ภาพการดำเนินการโครงการ.pdf
037-(4)รวมคำสั่งโรงเรียนบ้านกกดู่ ปีงบประมาณ 64.pdf