036-รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน(1).pdf
O36-คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินความเสี่ยง การทุจริต ประจำปีการศึกษา 2564(3).docx.pdf
O36-แผนจัดการความเสี่ยงป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปีการศึกษา 25649(2).docx.pdf