ติดต่อประสานงานแต่ละฝ่าย

ติดต่องานวิชาการ
ครูศรีอัมไพร ทองยา
086-218-8197

ติต่อขอใช้สถานที่
ครู
สุวิทย์ โคกพุ่ม
097-218-7407

ติดต่องานงบประมาณ
รูสำราญ จำปาไชยศรี
062-172-0789

ติดต่อเอกสารต่าง ๆ
ครู
นิศรา ไชยเพีย
0
81-050-1016

ติดต่องานประชาสัมพันธ์
ครู
ศิริพร หลักม่วง
099-816-2988

ติดต่่อผู้อำนวยการ
นายสวัสดิ์ ชานุชิต
083-385-7191