1042520057SAR63รร.บ้านกกดู่.pdf

รายงานโครงการปีงบประมาณ 2563

 1. ห้องสมุด ๓ ดี

 2. พัฒนาผู้เรียนสู่สากล

 3. อ่านเขียนทุกวันสร้างสรรค์ปัญญา

 4. กำกับ ติดตาม นิเทศการเรียนการสอน

 5. เด็กพิการเรียนร่วม

 6. พัฒนาหลักสูตร

 7. นักวิทยาศาสตร์น้อย

 8. แนะแนว

 9. พัฒนาบุคลากร

 10. โรงเรียนดีประจำตำบล

 11. คุณธรรมนำใจสังคมไทยเป็นสุข

 12. ประชาธิปไตยเสริมสร้างวินัยในโรงเรียน

 13. ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

 14. โครงการมุ่งมั่นสานฝันสู่ความเป็นเลิศด้านกีฬา

 15. กิจกรรมวันสำคัญ

 16. โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ

 17. ปรับปรุงสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียน

 18. เข้าร่วมกิจกรรมกับชุมชน

 19. กิจกรรมสหกรณ์ในโรงเรียน

 20. อาหารกลางวัน

 21. ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

 22. โรงเรียนสีขาว

 23. โรงเรียนสุจริต

 24. โรงเรียนศีล ๕

 25. โครงการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้

 26. โครงการโรงเรียนประชารัฐ

 27. โครงการเรียนฟรี ๑๕ ปี