วันพฤหัสบดี ที่ 25 เดือน สิงหาคม 2565


กลุ่มคุณภาพการศึกษากกดู่-นาแขม ได้จัดกิจกรรมค่ายทักษะชีวิต "ปลุกพลัง KID พิชิตปัญหา" โดยมีนายกัมปนาท ศรีเชื้อ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 เป็นประธานในพิธี ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านกกดู่

วันพฤหัสบดี ที่ 25 เดือน สิงหาคม 2565


คุณครูธาริดา แสนใจวุฒิ ไดเป็นตัวแทนผู้บริหาร คณะครู แสดงความยินดี และนำ เด็กหญิงกัญญารัตน์ ลุนาหา นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านกกดู่ เข้ารับทุนโครงการ "เหล่ากาชาดจังหวัดเลยมอบทุน มอบทุนเด็กดีศรีเมืองเลย" ณ อาคาร 25 ปี เลยพิทยาคม โรงเรียนเลยพิทยาคมวั

วันศุกร์ ที่ 19 เดือน สิงหาคม 2565


โรงเรียนบ้านกกดู่ได้จัดประชุม โดยครูผู้รับผิดชอบการจัดกิจกรรม Learning การเรียนการสอนโดยใช้กระบวนการ Active Learning ได้นำเทคนิคและวิธีการสอน ผ่านคู่มือวิทยากรแกนนำ มาขยายผลการจัดกิจกรรมให้กับคณะครูโรงเรียนบ้านกกดู่ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานต่อไปวั

วันพฤหัสบดี ที่ 18 เดือน สิงหาคม 2565


โรงเรียนบ้านกกดู่ได้จัดกิจกรรมสืบสานศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์ภาษาไทย โดยมีท่าน ดร. พงษ์ศักดิ์ บุญพรม รองผู้อำนวยการสำนักงานนเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑ เป็นประธานในพิธี และเยี่ยมชมกิจกรรม การแสดงของนักเรียน

วันอังคาร ที่ 16 เดือน สิงหาคม 2565


โรงเรียนบ้านกกดู่ได้รับการนิเทศ ติดตามโครงการบ้านวิทยาศาสตร์น้อยประถมศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1


วันอาทิตย์ ที่ 7 เดือน สิงหาคม 2565

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวศศิธร นนทะโคตร (ครูผู้ฝึกสอน) เด็กชายทีปกร กงภูธร เด็กชายเบญญากร ไชยแสง และเด็กหญิงมณฑิตา นาคผู้ ได้รับรางวัลระดับดีมาก กิจกรรมสื่อสร้างสรรค์ภาพยนตร์สั้น ภายใต้หัวข้อ การต่อต้านการทุจริตระดับประถมศึกษาภายใต้กิจกรรมการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล ในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) ประจำปีการศึกษา 2565 ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประมศึกษาเลย เขต 1

วันอาทิตย์ ที่ 7 เดือน สิงหาคม 2565

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวศิริพร หลักม่วง ได้รับรางวัลเหรียญทองรองชนะเลิศ ระดับดีเยี่ยม กิจกรรมถอดบทเรียน (Best Practice) สำหรับครู ภายใต้กิจกรรมการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) ประจำปีการศึกษา 2565 ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประมศึกษาเลย เขต 1


วันอาทิตย์ ที่ 7 เดือน สิงหาคม 2565

ขอแสดงความยินดีกับ นายนพดล ศรีสว่าง นางศรีอัมไพร ทองยา (ครูผู้ฝึกสอน)

นางสาววณิตสรา ปาคำ นางสาวชุติกาญน์ สุพรหมอินทร์ นางสาวณิชาภัทร มณีศรี และนางสาวเทียนฟ้า อินธิจักร์ ได้รับรางวัลชนะเลิศ บริษัทสร้างการดี ภายใต้กิจกรรมการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) ประจำปีการศึกษา 2565 ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประมศึกษาเลย เขต 1

วันอังคาร ที่ 12 กรกฎาคม 256


กิจกรรมทัศนศึกษา 65 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3


วันอังคาร ที่ 12 กรกฎาคม 2565


กิจกรรมทัศนศึกษา 65 ชั้นอนุบาลปีที่ 2-ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3


วันจันทร์ ที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ.2565


นายสวัสดิ์ ชานุชิต ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกกดู่ นำคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียนชั้นอนุบาล 2 ถึง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ทำบุญถวายเทียนพรรษา ผ้าอาบน้ำฝน จตุปัจจัยไทยทาน ณ วัดทวีพัฒนาราม วัดบ้านกกดู่ และวัดป่าวังศิริธรรมบ้านกกดู่

วันศุกร์ ที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ.2565


ครูที่ปรึกษาคณะกรรมการสภานักเรียน โรงเรียนบ้านกกดู่ ได้นำคณะกรรมการสภานักเรียน ไปศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาประชาธิปไตยวินัยในโรงเรียนที่โรงเรียนชุมแพศึกษา จังหวัดขอนแก่น

วันศุกร์ ที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ.2565


นายสวสัดิ์ ชานุชิต ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกกดู่ พร้อมคณะครู ได้นำลูกเสือจิตอาสา ร่วมกับ อบต.กกดู่ เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาเฉลิมพระเกียรติ

วันศุกร์ ที่ 10 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2565


นายสวสัดิ์ ชานุชิต ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกกดู่ พร้อมคณะครู ได้นำนักเรียนเดินรณรงค์ไข้เลือดออก ร่วมกับ อบต.กกดู่ รพ.สต.กกดู่ และเจ้าหน้าที่ อสม.ต.กกดู่

วันศุกร์ ที่ 10 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2565


นายสวสัดิ์ ชานุชิต ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกกดู่ พร้อมคณะครู ได้ดำเนินการเทพื้นคอนกรีตหน้าอาคารศูนย์กีฬา

วันพฤหัสบดีที่ 9 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2565


โรงเรียนบ้านกกดู่ได้จัดกิจกรรมพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565

วันที่ 26-27 พฤษภาคม 2565

โรงเรียนบ้านกกดู่ได้นำนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1–มัธยมศึกษาปีที่ 3 เข้าค่ายฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมแก่นักเรียน โดยมีพระอาจารย์วิทยากรจากวัดศรีสุทธาวาส พระอารามหลวง (วัดเลยหลง)​

วันที่ 20 พฤษภาคม 2565

โรงเรียนบ้านกกดู่รับการประเมินจาก สมศ ในรอบที่ 4 กราบขอบพระคุณคณะกรรมการจาก สมศ ที่ให้คำแนะนำชี้แนะ และคำชมเชย จากการขอรับการประเมินในครั้งนี้ ถือเป็นขวัญ กำลังใจในการปฏิบัติงานของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องทางการศึกษาของโรงเรียนบ้านกกดู่เป็นอย่างยิ่งผู้บริหารคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านกกดู่ ขอขอบพระคุณ

วันที่ 28 ตุลาคม 2564 รับการนิเทศติดตามเตรียมเปิดเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 นำโดย นายนพดล ศรีขัดเค้า ท่านรองผู้อำนวยการ สพป.ลย.1 ศึกษานิเทศก์กิ่งนภา สกุลตั้ง ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา และ ศึกษานิเทศก์จริภิญญา ศรีเพียแก้ว

วันที่ 26 ตุลาคม 2564 นายสวัสดิ์ ชานุชิต ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกกดู่พร้อมด้วยคณะครูประชุมเตรียมการวางแผนเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 เพื่อความปลอดภัยของลูก ๆ นักเรียน

วันที่ 25 ตุลาคม 2564 คณะครูและนักเรียนร่วมกันทำความสะอาดอาคารสถานที่เตรียมพร้อมการเปิดเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

วันที่ 30 กันยายน 2564 ขอเชิญร่วมแสดงมุฑิตาจิตร่วมงานเกษียณของคุณครูทั้งสามท่านผู้ทรงคุณค่าของโรงเรียนบ้านกกดู่ คุณครูประทีป ผางสง่า คุณครูหนูเอื้อ อัศวรัตนกุล และคุณครูจรัสศรี บุตรเต ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านกกดู่

วันที่ 16 กันยายน 2564 โรงเรียนบ้านกกดู่ นำโดยท่านผู้อำนวยการสวัสดิ์ ชานุชิต และคณะครูได้ร่วมกันประชุมการจัดทำข้อมูลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี 2564

วันที่ 21 กันยายน 2564 โรงเรียนบ้านกกดู่ โดยท่านผู้อำนวยการสวัสดิ์ ชานุชิต มอบหมายนายกรกช ศิริบุตวงศ์ นำเด็กชายอิศรานุวัฒน์ ประชุมพวก รับทุนการศึกษา "เด็กดี ศรีเมืองเลย" จากนายกเหล่ากาชาดจังหวัดเลย

วันที่ 23 กันยายน 2564 โรงเรียนบ้านกกดู่ นำโดยท่านผู้อำนวยการสวัสดิ์ ชานุชิต และคณะครูได้ร่วมแสดงความเสียใจกับเด็กหญิงวรรณวรี ไชยแสง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้สูญเสียคุณพ่อไป

วันที่ 25 มิถุนายน 2564 โรงเรียนบ้านกกดู่ ได้จัดกิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียน ประจำปี 2564