ประกาศเจตจำนงโรงเรียนสุจริต

ประกาศนโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)

จัดทำคู่มือและประกาศต่าง ๆ

O43ประกาศการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน.pdf
O43คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินความเสี่.pdf
O43ประกาศไม่รับของขวัญ.pdf
O43ประกาศการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน.pdf
O43ประกาศโรงเรียนบ้านกกดู่รับสินบน.pdf
O43มาตรการส่งเสริมคุณธรรมประกาศโรงเรียนบ้านกกดู่.pdf
o43 ประมวลจริยธรรม.docx.pdf

รายงานผลการดำเนินตามมาตรการ

O43รายงานการดำเนินงานตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรม.pdf
แบบรายงานผลกระบวนการผลิตภาพยนตร์สั้นต่อต้านการทุจริต เรื่อง ฝัน.pdf
รายงานโครงการเกี่ยวกับคุณธรรม2565.pdf