ประกาศโรงเรียนบ้านกกดู่ เรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

O25-65ประกาศโรงเรียนบ้านกกดู่.pdf

แผนการบริหารทรัพยากรและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

O25-แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากร 65.pdf

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนการบริหารทรัพยากรและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

คำสั่งจัดทำแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากร.pdf