ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถประจำทางไปทัศนศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง.pdf
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถังขยะประจำโรงเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง.pdf
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อปริ้นเตอร์ฝ่ายบริหารงานงบประมาณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง.pdf
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องตนตรีเพื่อการเรียนการสอนรายวิชาดนตรีนาฏศิลป์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง.pdf
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุปรับปรุงพื้นหน้าศูนย์กีฬาตามโครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง.pdf
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพัสดุสำนักงานในโครงการประชาธิปไตยเสริมสร้างวินัยในโรงเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง.pdf
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพัสดุยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง.pdf
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพัสดุยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง.pdf
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำยาล้างห้องน้ำขัดพื้นและถูกพื้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง.pdf
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกปริ้นเตอร์สำนักงานเพื่อการเรียนการสอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง.pdf
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพัดลมห้องเรียนและห้องปฏิบัติการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง.pdf
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง.pdf
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเปลี่ยนจอภาพคอมพิวเตอร์โน็ตบุค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง.pdf
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถาดหลุมสำหรับโครงการอาหารกลางวัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง.pdf
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุปรับปรุงห้องน้ำครูนักเรียนโดยวิธีเฉพาะเจาะจง.pdf
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือเรียนตามนโยบายเรียนฟรี ๑๕ ปี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง.pdf
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการมุ่งมั่นสานฝันสู่ความเป็นเลิศด้านกีฬา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง.pdf
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุจัดทำโครงการวิถีชีวิตเศรษฐกิจสถานศึกษาพอเพียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง.pdf
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้างป้ายประชาสัมพันธ์ตามโครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง.pdf
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงอาคารเรียนอาคารประกอบแบบสปช 105 ทับ29 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง.pdf
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดโต๊ะห้องประชุมห้องประชุม 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง.pdf