O21ประกาศใช้แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุปีงบประมาณ2565.pdf
O21แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2565.pdf