ชื่อ-สกุล : นายสวัสดิ์ ชานุชิต

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน

ดำรงตำแหน่งที่โรงเรียนนี้ ตั้งแต่ วันที่ 3 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2562

เกิดวันที่ : 1 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2510

วุฒิการศึกษาสูงสุด : ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (ศษ.ม.)

สาขาการบริหารการศึกษา

จากมหาวิทยาลัยบัณฑิตบริหารธุรกิจ

E-mail : sawat.cha@loei1.go.th

Telephone : 083-385-7191