วิสัยทัศน์ พันธกิจ

     วิสัยทัศน์ (VISION)
        โรงเรียนบ้านกกดู่ 
    จัดการศึกษาได้มาตรฐาน บนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง เคียงคู่คุณธรรม  นำประชาธิปไตย ก้าวไกลสู่สากล ชุมชนมีส่วนร่วม

     พันธกิจ (MISSION)

                        ๑. เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน  มีคุณธรรมและยึดหลักปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง

๒. จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นพัฒนาผู้เรียนให้มีศักยภาพ เป็นคนดีบนพื้นฐานของความเป็นไทย

๓. ส่งเสริมสนับสนุนผู้เรียนพัฒนาความรู้ และทักษะด้านเทคโนโลยี

๔.ส่งเสริมสนับสนุน ครูและบุคลากรทางการศึกษาให้พัฒนาตนเองเป็นมืออาชีพ

๕.เพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม

๖.พัฒนาแหล่งเรียนรู้ที่ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา


KOKDU  Model 


KOKDU    MODEL

(3K, 3O, 3D, 3U)

3K

      1 Knowledge =  ครู/นักเรียน มีความรู้ ความเข้าใจ มีภูมิปัญญา ความสามารถ,

     2. Know-how = ครู มีวิธีการ ความชำนาญ ในการจัดการเรียนรู้

     3. Know-all    = ครู เป็นผู้ที่รอบรู้ในทุกสิ่งทุกอย่าง

 3 O

      1. Original       =   โรงเรียน เป็นต้นฉบับ ต้นแบบ

     2. Objective     =   โรงเรียนมี เป้าหมาย วัตถุประสงค์ ในการพัฒนา โดยอยู่บนพื้นฐานของความเป็นจริง

     3. Observance  =   ครูบุคลากร/นักเรียน เป็นผู้มีวินัย, ปฏิบัติตามกฎหมาย
 3D

       1. Director  =   ผอ, ผู้นำ, ผู้บัญชางาน, ผู้สั่งการ ผู้กำกับการ

     2. Designer =   ครูนักออกแบบ , ผู้ออกแบบการจัดการเรียนรู้

        3. Development = นร.มีการพัฒนาให้เจริญก้าวหน้า ตามนโยบาย 3 D

           1. Democracy  =  ครู/นร. ยึดมั่นระบอบประชาธิปไตย

             2. Decency       =  ครู/นร. ความประพฤติที่เหมาะสมถูกทำนองคลองธรรม , มีมารยาท, มีความ     

                                       สุภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม และความเป็นไทย

              3. Drug-free     =  นร.ปลอด ยาเสพติด, และภูมิคุ้มกันภัยจากยาเสพติด

3U

     1. Utility       =  งาน/กิจกรรมมุ่งเน้นในสิ่งที่เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม , การให้บริการสาธารณะ
    2. Universal  =  ผลงาน เป็นที่ยอมรับทั่วไป, มุ่งสู่ความเป็นสากล
       3. Upright     =  การปฏิบัติ ยึดมั่นในความซื่อตรง ยุติธรรม ตงฉิน มือสะอาด ซื่อสัตย์สุจริต
                                  
ปราศจากคอร์รัปชั่น

Comments