กิจกรรมล่าสุดของไซต์

12 ก.ย. 2563 06:33 โรงเรียนบ้านกกดู่ อําเภอเมืองเลย นำออกไฟล์แนบ 038 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร.docx.pdf จาก การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
12 ก.ย. 2563 06:33 โรงเรียนบ้านกกดู่ อําเภอเมืองเลย แนบ 038 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร.docx.pdf กับ การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
12 ก.ย. 2563 06:33 โรงเรียนบ้านกกดู่ อําเภอเมืองเลย นำออกไฟล์แนบ 038 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร.pdf จาก การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
12 ก.ย. 2563 06:28 โรงเรียนบ้านกกดู่ อําเภอเมืองเลย แก้ไข แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2563
12 ก.ย. 2563 06:27 โรงเรียนบ้านกกดู่ อําเภอเมืองเลย แนบ O18 -แผนการใช้งบประมาณประจำปี 2563.pdf กับ แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2563
12 ก.ย. 2563 06:27 โรงเรียนบ้านกกดู่ อําเภอเมืองเลย นำออกไฟล์แนบ 018-แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี63.pdf จาก แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2563
12 ก.ย. 2563 04:02 โรงเรียนบ้านกกดู่ อําเภอเมืองเลย แก้ไข รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
12 ก.ย. 2563 04:00 โรงเรียนบ้านกกดู่ อําเภอเมืองเลย แนบ O20 รายงานการใช้จ่ายปีงบประมาณ 2562.pdf กับ รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
12 ก.ย. 2563 04:00 โรงเรียนบ้านกกดู่ อําเภอเมืองเลย นำออกไฟล์แนบ O20- รายงานการใช้จ่ายปีงบประมาณ 2562.pdf จาก รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
12 ก.ย. 2563 03:51 โรงเรียนบ้านกกดู่ อําเภอเมืองเลย แก้ไข รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
12 ก.ย. 2563 03:51 โรงเรียนบ้านกกดู่ อําเภอเมืองเลย แก้ไข รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
12 ก.ย. 2563 03:48 โรงเรียนบ้านกกดู่ อําเภอเมืองเลย แนบ O20- รายงานการใช้จ่ายปีงบประมาณ 2562.pdf กับ รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
12 ก.ย. 2563 03:46 โรงเรียนบ้านกกดู่ อําเภอเมืองเลย แก้ไข แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
12 ก.ย. 2563 03:46 โรงเรียนบ้านกกดู่ อําเภอเมืองเลย แก้ไข แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
12 ก.ย. 2563 03:43 โรงเรียนบ้านกกดู่ อําเภอเมืองเลย แนบ 029 ประกาศหลักเกณฑ์ มาตรการ แนวทางปฏิบัติเก.pdf กับ แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
12 ก.ย. 2563 03:42 โรงเรียนบ้านกกดู่ อําเภอเมืองเลย นำออกไฟล์แนบ 029-แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ.pdf จาก แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
12 ก.ย. 2563 03:40 โรงเรียนบ้านกกดู่ อําเภอเมืองเลย แก้ไข ข้อมูลเชิงสถิติร้องเรียนการทุจริต
12 ก.ย. 2563 03:37 โรงเรียนบ้านกกดู่ อําเภอเมืองเลย แนบ O31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องการร้องเรียนการทุจริตและการพฤติมิชอบประจำปี.pdf กับ ข้อมูลเชิงสถิติร้องเรียนการทุจริต
12 ก.ย. 2563 03:37 โรงเรียนบ้านกกดู่ อําเภอเมืองเลย นำออกไฟล์แนบ O31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องการร้องเรียนการทุจริตและการพฤติมิชอบประจำปี.pdf จาก ข้อมูลเชิงสถิติร้องเรียนการทุจริต
12 ก.ย. 2563 03:35 โรงเรียนบ้านกกดู่ อําเภอเมืองเลย แก้ไข รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน
12 ก.ย. 2563 03:33 โรงเรียนบ้านกกดู่ อําเภอเมืองเลย แนบ O11-รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน.pdf กับ รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน
12 ก.ย. 2563 03:33 โรงเรียนบ้านกกดู่ อําเภอเมืองเลย นำออกไฟล์แนบ O11-รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน.pdf จาก รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน
12 ก.ย. 2563 03:29 โรงเรียนบ้านกกดู่ อําเภอเมืองเลย แก้ไข รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตรอบ 6 เดือน
12 ก.ย. 2563 03:27 โรงเรียนบ้านกกดู่ อําเภอเมืองเลย แก้ไข รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตรอบ 6 เดือน
12 ก.ย. 2563 03:26 โรงเรียนบ้านกกดู่ อําเภอเมืองเลย แก้ไข รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตรอบ 6 เดือน