รายงานการติดตามและประเมินผลการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม 
ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  
สัปดาห์ที่ 2 : วันที่ 25-29 พฤษภาคม พ.ศ.2563
https://drive.google.com/file/d/1hZn_0EITsA0h_cbvCftPV9jP5TK34fFZ/view?usp=sharing
ชั้นอนุบาลปีที่ 2
https://drive.google.com/file/d/1NXxKR_U4C6LnCbgWjGlz_A2bfyddmbew/view?usp=sharing
ชั้นอนุบาลปีที่ 3
 https://drive.google.com/file/d/18B8HBGB3uJjOPT92pxaEF-3gJzZtx2fE/view?usp=sharing
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
 https://drive.google.com/file/d/1B1iSVubJoGKuN26wnxAjs8WTH8YtXOov/view?usp=sharing
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
https://drive.google.com/file/d/1sJ31c2GlZs2unldQ00bD8gJVawg3rAFH/view?usp=sharing
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
https://drive.google.com/file/d/1ag9eLKHbhMfiml69_7gqF1EsUuJDjVf5/view?usp=sharing
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
https://drive.google.com/file/d/165o7OsFxfZPo8LZlFuHrWac6RFxbLNSA/view?usp=sharing
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
https://drive.google.com/file/d/15rJaX90gZXXZrrW_C47EKrTuLkkfvofQ/view?usp=sharing
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
https://drive.google.com/file/d/1-tR3UoCdWO2QkUuquWgQynJJjSVAxT_5/view?usp=sharing
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
https://drive.google.com/file/d/1XJsVuzRZcg7c50xU9yks4qtO21bF5Vy9/view?usp=sharing
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
https://drive.google.com/file/d/1KRhQrxdBFmS5BgtvYAh2giu0HNo3pqam/view?usp=sharing
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
 
สรุปภาพรวม