รายงานการดำเนินงานประจำปี


 รายงานโครงการปีงบประมาณ 2562


โครงการ โครงการ
1. รายงานโครงการห้องสมุด 3 ดี 21. รายงานโครงการทัศนศึกษา  
2. รายงานโครงการพัฒนาผู้เรียนสู่สากล 22. รายงานโครงการแนะแนว
3. รายงานโครงการอ่านเขียนทุกวันสร้างสรรค์ปัญญา 23. รายงานโครงการประชาธิปไตย
4. รายงานโครงการกำกับ ติดตาม นิเทศการเรียนการสอน 24. รายงานโครงการปรับปรุงห้องเรียนและสภาพแวดล้อมในโรงเรียน  
5. รายงานโครงการพัฒนาหลักสูตร 26. รายงานโครงการสาธารณูประโภค
6. รายงานโครงการนักวิทยาศาตร์น้อย 27. รายงานโครงการโรงเรียนส่งเเสริมสุขภาพ 
7. รายงานโครงการพัฒนาบุคลากร 29. รายงานโครงการสหกรณ์
8. รายงานโครงการระบบดูแล   30. รายงานโครงการโรงเรียนประชารัฐ
9. รายงานโครงการความมุ่งมั่นสานฝันสู่ความเป็นเลิศด้านกีฬา      31.รายงานโครงการโรงเรียนดีประจำตำบล
10. รายงานโครงการ เข้าร่วมกิจกรรมกับชุมชน    
11. รายงานโครงการ อาหารกลางวัน   
12. รายงานโครงการประกันคุณภาพภายใน
13. รายงานโครงการโรงเรียนสีขาว
14. รายงานโครงการโรงเรียนศีล ๕
15. รายงานโครงการลดเวลาเรียน
16. รายงานโครงการคุณธรรมนำใจสังคมไทยเป็นสุข
17. รายงานโครงการช่วยเหลือนักเรียนขาดแคลน   
18. รายงานโครงการ โรงเรียนสุจริต
19. รายงานโครงการกิจกรรมวันสำคัญ
20. รายงานโครงการเด็กพิการเรียนรวม  
Ċ
โรงเรียนบ้านกกดู่ อําเภอเมืองเลย,
8 ก.ค. 2563 07:44
Comments