คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

O13.1 คู่มือการบริหารงานวิชาการ -กกดู่

 

O13.2 คู่มือการบริหารงานประมาณ -กกดุ่


O13.3 คู่มือการบริหารงานบุคลากร -กกดู่


O13.4 คู่มือการบริหารงานทั่วไป-กกดู่คำสั่งมอบหมายงานในหน้าที่


Ċ
โรงเรียนบ้านกกดู่ อําเภอเมืองเลย,
10 ก.ย. 2563 00:48
Ċ
โรงเรียนบ้านกกดู่ อําเภอเมืองเลย,
10 ก.ย. 2563 20:56
Ċ
โรงเรียนบ้านกกดู่ อําเภอเมืองเลย,
10 ก.ย. 2563 20:56
Ċ
โรงเรียนบ้านกกดู่ อําเภอเมืองเลย,
10 ก.ย. 2563 20:56
Ċ
โรงเรียนบ้านกกดู่ อําเภอเมืองเลย,
10 ก.ย. 2563 20:56
Comments