ปีงบประมาณ 2563 (งบกระตุ้นเศรษฐกิจ)

     

รายการที่ 1  ซ่อมแซมหลังคาฝ้าเพดานและทาสี 
อาคารเรียน  แบบ สปช 105/29 
งบประมาณ 352,000 บาท 
วันที่ส่งขอ  27 พฤษภาคม 2563                 
วันที่อนุมัติงบ  -                
เรียกดูเอกสาร   https://drive.google.com/drive/folders/1xe6EwgEXUccWd8v4fSh7RIJ3xsLSWoKv