บริหารงานพัสดุโรงเรียนบ้านกกดู่
               
     
https://sites.google.com/a/loei1.go.th/kokdu/khorngsrang-kar-brihar-ngan/ngan-phasdu      https://drive.google.com/drive/folders/1t4XE7M08mJrKr-uABFGJr5dTexAaSy11?usp=sharing
 
           
https://drive.google.com/drive/folders/1Qcbs58TY4E2TGHHgx6FNyYAywQqu0J9S?usp=sharing     https://drive.google.com/drive/folders/13ra6LUHQku0mEoj0jbZIQwcTkQv2z6sq?usp=sharing


       


           
 ตัวอย่างเอกสาร ปร.4,5,6