โครงสร้างการบริหารโรงเรียน ข้อมูลผู้บริหาร อำนาจหน้าที่

นายสวัสดิ์  ชานุชิต
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกกดู่
E-mail : Sawat.cha@loei1.go.th
โทรศัพท์มือถือ: 083-385-7191บทบาท อำนาจหน้าที่ของโรงเรียน
Ċ
โรงเรียนบ้านกกดู่ อำเภอเมืองเลย,
2 ส.ค. 2562 00:11
Comments