โครงสร้างการบริหารโรงเรียน ข้อมูลผู้บริหาร อำนาจหน้าที่

โครงสร้างบริหารงานผู้บริหาร

นายสุธน  สุพรมอินทร์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกกดู่
E-mail : Suthon.suo@loei1.go.th
โทรศัพท์มือถือ: 081-964-1912บทบาท อำนาจหน้าที่ของโรงเรียน
Ċ
โรงเรียนบ้านกกดู่ อำเภอเมืองเลย,
2 ส.ค. 2562 00:11
Comments