โครงสร้างการบริหารโรงเรียน ข้อมูลผู้บริหาร อำนาจหน้าที่


             
 
ชื่อ-สกุล : นายสวัสดิ์  ชานุชิต
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งที่โรงเรียนนี้ ตั้งแต่ วันที่ 3 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2562
เกิดวันที่ : 1 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2510
วุฒิการศึกษาสูงสุด : ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  (ศษ.ม.)
                       สาขาการบริหารการศึกษา
                       จากมหาวิทยาลัยบัณฑิตบริหารธุรกิจ
E-mail :  sawat.cha@loei1.go.th
Telephone : 
083-385-7191บทบาท อำนาจหน้าที่ของโรงเรียน

Ċ
โรงเรียนบ้านกกดู่ อําเภอเมืองเลย,
23 มิ.ย. 2563 20:59
Comments