ประกาศผลการเรียน ประจำปีการศึกษา 2562

 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1


 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2


 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

 • เด็กชาย ทีปกร  กงภูธร
 • เด็กชาย ธันวา  ธาตุทอง
 • เด็กชาย เบญญากร  ไชยแสง
 • เด็กชาย พัชระพงษ์  วิจิตปัญญา
 • เด็กชาย เริงฤทธิ์  พันธ์โสดา
 • เด็กชาย ศุภกร  เวศมะโน
 • เด็กชาย สุทธิพงษ์  ยอดคำ
 • เด็กชาย อดิศักดิ์  อธิสุมงคล
 • เด็กชาย อภินันท์  แสนคำเพิงใจ
 • เด็กหญิง กมลชนก  ศรีบุรินทร์
 • เด็กหญิง กัญญารัตน์  ลุนาหา
 • เด็กหญิง นิวาริน  คุณตง
 • เด็กหญิง ปนัดดา  มะโนศรี
 • เด็กหญิง พิมพ์วิภา  ตัญญาภักดิ์
 • เด็กหญิง ภัทรมน  พรมลารักษ์
 • เด็กหญิง ภัทรวรรณ  พรมลารักษ์
 • เด็กหญิง มณฑิตา  นาคผู้
 • เด็กหญิง รุ่งดาวรรณ  วันหากิจ
 • เด็กหญิง วิชาญาดา  นิลไชย
 • เด็กชาย อิศรานุวัฒน์  ประชุมพวก
 • เด็กชาย ศุภกิจ  โยชน์ปัญญา
 • เด็กชาย ณัฐพล  อินทุวงศ์
 • เด็กหญิง วาสนา  ศรีรักษาพล

 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

Comments