จัดทำข้อมูลเตรียมประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล

โพสต์23 มิ.ย. 2563 07:07โดยโรงเรียนบ้านกกดู่ อําเภอเมืองเลย
วันที่ 23 มิถุนายน 2563
คณะครูโรงเรียนบ้านกกดู่ได้จัดทำข้อมูลเตรียมประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของโรงเรียนคุณภาพประจำตำบลออนไลน์ 2563 

(Integrity and Transparency Assessment: ITA)

คณะครูจัดทำข้อมูลเตรียมการประเมิน ITA 2563


Comments