รายงานการติดตามและประเมินผลการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม 
ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  
สัปดาห์ที่ 1 : วันที่ 18-22 พฤษภาคม พ.ศ.2563
https://drive.google.com/file/d/1fAeaKBfG6wos78-Qys4JGL3MBXqaSyOJ/view?usp=sharing
ชั้นอนุบาลปีที่ 2
https://drive.google.com/file/d/1Ur3toXYtsxsbsv0rBQfUf9WOVQoO-DDj/view?usp=sharing
ชั้นอนุบาลปีที่ 3
 https://drive.google.com/file/d/1FfctaoCkQDkj8uN5KQUxSHBpJYHGyJNb/view?usp=sharing
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
 https://drive.google.com/file/d/1z1-ZGeqwnQD1EZsNcCJ2dTRfwdRlqrqn/view?usp=sharing
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
https://drive.google.com/file/d/1Lexv33JgjYaa1c-DmpGg6XEBYAjesot2/view?usp=sharing
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
https://drive.google.com/file/d/1DiuvPEGs0AR6T13y94rPKGyrexf_mm_r/view?usp=sharing
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
https://drive.google.com/file/d/1WC1lLthnm4fRZUhkHKFl-fVt29qFWXPQ/view?usp=sharing
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
https://drive.google.com/file/d/1UjjozwRrlJDrPu3Mts9DguK2ZN5Pl8XA/view?usp=sharing
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
https://drive.google.com/file/d/1S9Yt9SL6mZ9reU72GgZvFIQv_m26SaFM/view?usp=sharing
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
https://drive.google.com/file/d/1WxtCz7NkxQIBNp-zON-HFMSfudvl6Ko1/view?usp=sharing
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
https://drive.google.com/file/d/1EijPaTShSTaYbcXMIDck71QMGDX7hkJB/view?usp=sharing
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
 https://drive.google.com/file/d/1y-YLurid4t7c2Hy114oyNchDSzPivWJg/view?usp=sharing
สรุปภาพรวม