ข่าวประชาสัมพันธ์ 


หมายเหตุ : รูปภาพกิจกรรมจะถูกลิงค์ไปยัง Facebook 

ภาพกิจกรรม

                                
คณะครูและนักเรียนร่วมกันแสดงพังต้านการทุจริต


   
                            
โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ O-Net กลุ่มคุณภาพการศึกษากกดู่นาแขม