การพัฒนาบุคลากรโรงเรียนบ้านกกดู่ 2563

 ลำดับ  รายการอบรม ผู้เข้าอบรม  ไฟล์แนบ  หมายเหตุ
 1 การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำ Website ITA Online โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ปีงบประมาณ พ.ศ.2563
สถานที่ : สำนักงานขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1
1. ครูจันทรา  บุตรเพ็ญ 
2. ครูรัตนา พักกระโทก
3. ครูศิริพร หลักม่วง
https://drive.google.com/drive/folders/1bfOTjzLSOKSJ-_vZ5RylSgYS73fJnfGw?usp=sharing
    

Comments