การเข้าถึงข้อมูลการประเมิน 2563  (Integrity and Transparency Assessment: ITA) 

รายการประเมิน     รูปแบบไฟล์
O1 โครงสร้าง 
O2 ข้อมูลผู้บริหาร 

O3 อำนาจหน้าที่
     
        
O4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน   
        
O5 ข้อมูลการติดต่อ               
O6 กฏหมายที่เกี่ยวข้อง     
       
O7 ข่าวประชาสัมพันธ์              
O8 Q & A                
O9 Social  Network             
O10 แผนดำเนินงานประจำปี      
O11 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน      
O12 รายงานการดำเนินงานประจำปี      
O13 คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน      
O14 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ      
O15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ       
O16 รายงานผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ        
O17 E-Service               
O18 แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี                    
O19 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณในรอบ 6 เดือน            
O20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี              
O21 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ         
O22 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ       
O23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน      
O24 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี        
O25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล        
O26 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล           
O27 หลักเกณฑ์การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล        
O28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี           
O29 แนวปฏิบัติการจัดการร้องเรียนการทุจริตและการพฤติมิชอบ        
O30 ช่องทางการร้องเรียนการทุจริตทุจริตและการพฤติมิชอบ                         
O31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องการร้องเรียนการทุจริตและการพฤติมิชอบประจำปี         
O32 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น         
O33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม       
O34 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร         
O35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร        
O36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี        
O37 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงทุจริต      
O38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร          
O39 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต      
O40 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการดำเนินการป้องกันการทุจริตรอบ 6 เดือน        
O41 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี        
O42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน        
O43 การดำเนินงานตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน