แนวปฏิบัติสำหรับนักเรียนในวันเปิดเทอม

รายงานการติดตามและประเมินผลการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม 
ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
https://sites.google.com/a/loei1.go.th/kokdu/khaw-prachasamphanth/covid1 https://sites.google.com/a/loei1.go.th/kokdu/reportdltv2  

รูปภาพกิจกรรม 

คณะครูแจกใบงานการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม 
ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
              

คณะครูและนักเรียนร่วมแสดงพลังต้านทุจริต
                         
          โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ O-net กลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม                                      
 

โปรแกรมพื้นฐานทางการศึกษา

http://training.obec.go.th/#/Login
https://portal.bopp-obec.info/obec62/
http://data.bopp-obec.info/emis/index_area.php?Area_CODE=2701
http://www.dltv.ac.th/
http://www.dlit.ac.th/home.php
http://203.159.157.29/set_index/
http://bobec.bopp-obec.info/

E-SERVICE

http://amss.loei1.go.th/
http://e-salary.loei1.go.th/index.phphttps://sites.google.com/a/loei1.go.th/kokdu/khaw-prachasamphanth/pfinal
คุณต้องเข้าสู่ระบบเพื่อที่จะเพิ่ม Gadget ที่ปรากฏให้คุณเห็นเท่านั้น