รูปภาพกิจกรรม 

คณะครูและนักเรียนร่วมแสดงพลังต้านทุจริต
                           

โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ O-net กลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม
                                  

ข้อมูลประเมิน ITA

https://sites.google.com/a/loei1.go.th/kokdu/khx-su-lkar-pramein-ita
https://sites.google.com/a/loei1.go.th/kokdu/khx-su-lkar-pramein-ita
https://sites.google.com/a/loei1.go.th/kokdu/khx-su-lkar-pramein-ita
https://sites.google.com/a/loei1.go.th/kokdu/khx-su-lkar-pramein-ita
https://sites.google.com/a/loei1.go.th/kokdu/khx-su-lkar-pramein-ita
https://sites.google.com/a/loei1.go.th/kokdu/khx-su-lkar-pramein-ita
https://sites.google.com/a/loei1.go.th/kokdu/khx-su-lkar-pramein-ita

คุณต้องเข้าสู่ระบบเพื่อที่จะเพิ่ม Gadget ที่ปรากฏให้คุณเห็นเท่านั้น